Entries by דיינה הר-אבן עו"ד מגשרת

את התיקון לחוק הפונדקאות, לפני קריאה שניה ושלישית, עדיין ניתן  לעצור.

קשה שלא להגיב להחלטת הכנסת שלא לכלול בני זוג מאותו המין [גברים], בתיקון לחוק הפונדקאות המתגבש, זאת אל מול התרת פונדקאות גם לנשים חד הוריות. התיקון, כפי שאושר, אינו חוקתי, וסותר מעיקרו את עקרון השוויון בפני החוק. עקרון זה הוגדר בפסיקה "כנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו", והוא מוגן מכוח חוק יסוד כבוד האדם […]